Huisregels en afspraken

Er wordt samengewoond in verschillende huizen/woonvormen. Er wonen zoveel mensen in het huis als dat er slaapkamers zijn. Ordelijk en bovenal prettig samenwonen kan niet zonder huisregels en afspraken. Deze regels en afspraken waarborgen de veiligheid en leefbaarheid van iedereen, dus ook van onze medewerkers. De huisregels en afspraken kunnen verschillen per huis omdat wij rekening houden met zaken als leeftijd en zelfstandigheid. Het zich houden aan de regels en afspraken is soms ook een leerdoel en daarom spreken zij af, dat zij de intentie hebben om de regels en afspraken na te komen. Het niet naleven van de huisregels en afspraken kunnen leiden tot maatregelen en in het uiterste geval kan de samenwerking opgezegd worden. In dat geval kan de cliënt helaas niet meer langer bij ons blijven wonen.

Er zijn echter een aantal zaken die tot het onmiddellijk stopzetten van de samenwerking leiden vanwege hun ernstige aard: Het ernstig in gevaar brengen van de veiligheid voor zowel de cliënt als voor anderen, geweld en agressie of het dreigen daarmee, diefstal en drank- of drugsmisbruik.

Elk huis heeft een eigen rook- en brandveiligheidsbeleid. Of er binnen gerookt mag worden verschilt dus van huis tot huis. Met betrekking tot deze regels, maar ook tot de andere huisregels en afspraken, geldt dat deze worden uitgereikt en besproken wanneer er een nieuwe bewoner bijkomt.

In elk huis beschikken de bewoners over een eigen kamer met een slot waar zij de sleutel van hebben. Daarom is het raadzaam om waardevolle spullen in de kamer te bewaren en niet te laten rondslingeren. In het geval dat er wel wat gestolen wordt, dan wordt hier altijd melding van gedaan bij de politie. De Bruggen is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of vermissing van persoonlijke eigendommen.

Indien de cliënt een woning of kamer van De Bruggen huurt, dan is er sprake van een koppelbeding tussen het huurcontract en het hulpverleningsplan. Stopt de zorg, dan stopt ook het wonen bij de Bruggen. Indien de cliënt zelf en bij een andere partij huurt, is er geen sprake van dit koppelbeding.


Gedragscode De-Bruggen

De-Bruggen vindt het belangrijk dat de cliënten tevreden zijn over de zorg die geleverd wordt door het personeel. Daarbij staan de kernwaarden van De-Bruggen voorop. Daarnaast vindt De-Bruggen het belangrijk dat elk medewerker zich professioneel opstelt en met een positieve houding naar het werk gaat evenals zich veilig en gehoord voelt. Daarom heeft De-Bruggen een gedragscode ontwikkeld, hieronder wordt deze nader beschreven. De gedragscode staat centraal binnen De- Bruggen, zij verwacht dat elk medewerker deze uitdraagt en ernaar handelt (zowel binnen als buiten De-Bruggen). Als iemand zich niet houdt of kan conformeren aan deze gedragsregels, dan kunnen er maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of beëindiging van de begeleidingsovereenkomst (cliënt).

Als iemand het niet eens is met de gestelde gedragsregels dan kan hij of zij hierover in gesprek gaan met de teammanager. Deze gedragscode is bedoeld voor alle personeelsleden, stagiaires, cliënten en samenwerkingspartijen.

De gedragscode wordt verscheidene keren naar voren gehaald tijdens; vergaderingen, de jaarlijkse functionerings-/ beoordelingsgesprekken met personeel, beleidsdagen, beleidsbrieven en in het kennismakingsgesprek van de sollicitatieprocedure. Dit heeft als reden: het blijven handelen naar de gedragscode.

Het doel van de gedragscode is:

  • Zorgen dat het personeel, cliënten en derden zich veilig voelt
  • Het verlenen van professionele zorg
  • Het hebben van een positieve werkhouding
  • Het hebben van een professionele houding
  • Discriminatie en racisme voorkomen
  • Seksuele intimidatie voorkomen
  • Respect tonen naar elkaar

Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen (Burgerlijk wetboek en strafrecht). De code ontleent hieraan een wettelijke status. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de Sociaal Werk cao en de beroepscode Sociaal Werker (zie documenten kwaliteitshandboek Personeelsadministratie).

Basisregels voor algemeen functioneren
De medewerker is aangesteld voor de functie zoals benoemd in de arbeidsovereenkomst met de daarbij horende functietaken/ competenties. Er wordt van de medewerker verwacht dat hij of zij de taken correct uitvoert, hieraan verbonden zijn onder andere de verantwoordingsprofielen onder het personeelsaccount in de interne zorgsoftware.

Onder invloed zijn, gebruik van middelen tijdens werk
Het is verboden om tijdens het werk middelen te gebruiken of in bezit te hebben.

Tevens is het verboden om onder invloed van middelen werk te verrichten en op het werk aanwezig te zijn. Iedereen die werkzaam is bij De-Bruggen is aanspreekbaar op het (vermoeden van) gebruik van middelen. Onder invloed zijn van middelen onder werktijd heeft altijd consequenties. De consequenties kunnen uiteenlopen van een aantekening in het personeelsdossier, een officiële waarschuwing of op staande voet ontslag.

Bedrijfskleding
Ieder medewerker mag zijn of haar eigen kleding dragen mits dit binnen de regels voor gepaste kleding valt. Op de werkplaats zijn persoonlijk beschermingsmiddelen verplicht voor de cliënt en voor de activiteitenbegeleider die aanwezig is en/ of werkt met de machines/ gereedschappen.

Gepaste kleding
Elk medewerker draagt zijn of haar eigen kleding tijdens werktijd, hierbij is het belangrijk dat dit gepaste kleding is. Er wordt verwacht van de personeelsleden dat zij zich netjes, verzorgd en vooral gepast kleden. Bij twijfel graag overleggen met de leidinggevende. Voorbeelden van niet- gepaste kleding zijn: – korte rokjes/ broekjes (acceptabele lengte is op de knie) – laag uitgesneden shirts/ blouses/ tops/ hemd

Intieme relatie tussen cliënt en hulpverlener
Een intieme/ seksuele relatie tussen een medewerker en een cliënt die in zorg is bij De- Bruggen is niet toegestaan. Indien er een intieme/ seksuele relatie ontstaat en/ of geconstateerd wordt (door bijvoorbeeld een collega) dan dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld bij de Raad van Bestuur en bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

In artikel 249 van het wetboek Strafrecht staat hierover het volgende omschreven bij lid 2.3. in combinatie met lid 1.

Artikel 249

1. Hij/ zij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. 3°. degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.

Respect
Iedereen respecteert elkaar, laat elkaar in eigen waarde en gaat respectvol met elkaar om.

Vervoeren van cliënten
Indien de cliënten niet zelf vervoer kunnen regelen voor bijvoorbeeld een belangrijke afspraak dan mag de medewerker in overleg met de cliënt en eventueel de trajectbegeleider mee. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer om cliënten ergens heen te brengen moet er een geldig APK-rapport aanwezig zijn voor de auto evenals een WA-verzekering.

De cliënt inschakelen voor eigenbelang
Het is niet toegestaan om een cliënt die in zorg is bij De- Bruggen opdrachten te geven of functie gerelateerde taken te laten uitvoeren van de medewerker voor eigenbelang. Het is noodzakelijk dat de begeleidingsplannen van de cliënt worden gevolgd en hier niet (zonder overleg) van wordt afgeweken.

Contact via sociaal media met een cliënt
Contact met een cliënt via persoonlijk sociale media is niet toegestaan, wordt er wel geconstateerd dat een medewerker contact heeft gehad met een cliënt op deze wijze dan kunnen hier consequenties aan vast zitten.

Professionele houding
Alle personeelsleden stellen zich zakelijk en professioneel op in het contact met cliënten. Daarbij wordt privé en zakelijk strikt gescheiden gehouden.

Discriminatie / intimidatie
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Intimidatie zoals: schelden is verboden evenals bedreigingen. Discriminatie en of intimidatie wordt gemeld bij de IGJ.

Zorgweigering
Wanneer een medewerker van De-Bruggen bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele, intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de directe leidinggevende.

Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Personeelsleden werken volgens het stappenplan Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en ons intern beleid omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beroepsgeheim versus meldcode
Hulpverleners die hulp, zorg, steun of een andere begeleiding bieden, hebben vaak een beroepsgeheim. Hierdoor mag de hulpverlener geen informatie over de cliënt aan anderen geven. Behalve als de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Hiervoor is de wet meldcode een meldrecht voor huiselijk geweld opgenomen. Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij Veilig thuis. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.

Vertrouwenspersoon personeel
Voor personeel is Petra Faber binnen De-Bruggen als vertrouwenspersoon aangesteld. Je kunt contact opnemen wanneer je vertrouwelijk wilt praten over een situatie en hiervoor een afspraak wilt maken. Ze is bereikbaar telefoonnummer 06-151 38 005 voor acute, dringende zaken, of via de mail p.faber@bijdebruggen.nl voor het maken van een eerste afspraak. De informatie wordt vertrouwelijk besproken en zonder toestemming van de medewerker niet gedeeld met anderen. De gesprekken vinden plaats op een voor de medewerker neutrale plek. De eventuele verslaglegging wordt geanonimiseerd en is niet terug te leiden naar het personeel. Het personeel van De- Bruggen kan ten alle tijden een beroep doen op een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon cliënten
De vertrouwenspersoon voor cliënten is dhr. R. Eikens.

Klachtencommissie
We hebben voor het personeel een interne klachtencommissie, indien dit niet voldoende lijkt dan is er een externe klachtencommissie (klachtenportaal Zorg) waar een beroep op gedaan kan worden. Gegevens over de klachtencommissie is terug te vinden in het kwaliteitshandboek onder klachtenreglement.

Aangifte
De Bruggen voert actiefbeleid om agressie en geweld tegen medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Het is van groot belang om hier niet als individu maar als organisatie een standpunt in te nemen. Daarom wordt bij het verrichten van een handeling die in strijd is met de wet aangifte gedaan op basis van wat De-Bruggen als organisatie hiervan vindt. Als er aangifte wordt gedaan dan is dit in de tijd van de werkgever.