Voor wie?

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een dubbele diagnose van zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we het beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op de verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak.

De-Bruggen gebruikt in het aannametraject en tijdens het begeleidingstraject onderstaande in- en exclusiecriteria:

Inclusiecriteria

Voor De-Bruggen gelden de volgende inclusiecriteria:

  • Er is een hulpvraag, passend binnen het aanbod van De-Bruggen;
  • Iemand is in staat zich te conformeren aan gestelde begeleidingsafspraken en/of huisregels;
  • Kalenderleeftijd hoger dan 17 jaar.

Exclusiecriteria

Voor De-Bruggen gelden de volgende exclusiecriteria:

  • Er is sprake van aanhoudend probleemgedrag zonder zicht op verbetering, waarbij er een gevaar voor zichzelf en/of omgeving ontstaat. Te denken valt aan suïcidaal gedrag, ernstige gedragsproblemen, verbaal of fysiek agressief gedrag, (seksueel) ongewenste gedragingen en/of ernstig crimineel gedrag;
  • Er ligt een rechterlijke uitspraak waarmee een noodzaak tot een klinische opname in een behandelsetting wordt bevestigd. Hiermee sluit De-Bruggen mensen met een Rechterlijke Machtiging (RM) of een justitiële titel niet uit;
  • Het uitvoeren van medische handelingen staat in het dagelijks leven langdurig op de voorgrond;
  • Er is sprake van aan middelen gerelateerde problematiek waardoor de cliënt niet in staat is zich te conformeren aan de gestelde begeleidingsafspraken en/of huisregels;
  • Er is sprake van bovenliggende geriatrische problematiek.

Om te kijken of wij een passend hulpaanbod hebben binnen De-Bruggen zal er altijd overleg kunnen plaatsvinden met de medewerkers van de aanmeldafdeling. Je kunt hun bereiken middels mail: aanmeldingen@bijdebruggen.nl of telefonisch via 0598 820 990.