Voor wie?

De-Bruggen is gespecialiseerd in het leveren van begeleiding aan personen boven de 16 jaar met een hulpvraag op het gebied van verslavingsproblematiek, psychische problematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie van meerdere van deze problematieken (dubbele diagnoses).

De-Bruggen gebruikt in het aannametraject en tijdens het begeleidingstraject onderstaande in- en exclusiecriteria:

Inclusiecriteria

Voor De-Bruggen gelden de volgende inclusiecriteria:

  • Er is een hulpvraag, passend binnen het aanbod van De-Bruggen;
  • Iemand is in staat zich te conformeren aan gestelde begeleidingsafspraken en/of huisregels;
  • Kalenderleeftijd hoger dan 16 jaar.

Exclusiecriteria

Voor De-Bruggen gelden de volgende exclusiecriteria:

  • Er is sprake van aanhoudend probleemgedrag zonder zicht op verbetering, waarbij er een gevaar voor zichzelf en/of omgeving ontstaat. Te denken valt aan suïcidaal gedrag, ernstige gedragsproblemen, verbaal of fysiek agressief gedrag, (seksueel) ongewenste gedragingen en/of ernstig crimineel gedrag;
  • Er ligt een rechterlijke uitspraak waarmee een noodzaak tot een klinische opname in eenbehandelsetting wordt bevestigd (zoals een IBS[1]);
  • Het uitvoeren van medische handelingen staat in het dagelijks leven langdurig op de voorgrond;
  • Er is sprake van aan middelen gerelateerde problematiek waardoor de cliënt niet in staat is zich te conformeren aan de gestelde begeleidingsafspraken en/of huisregels;

Er is sprake van bovenliggende geriatrische problematiek.


[1] IBS – Een inbewaringstelling is een spoedmaatregel om een persoon gedwongen op te nemen in een instelling. Afgegeven door de rechter of burgemeester.