Begeleidingsmethodieken

Binnen De-Bruggen wordt er van de medewerkers verwacht om de cliënt en diens hulpvraag centraal te stellen. Om die reden dient de medewerker te kijken welke hulpverleningsmethodiek het beste bij de cliënt past en hierop in te zetten. De kernwaarden die de medewerker van De-Bruggen te allen tijde hanteert zijn: eigen kracht, oplossingsgericht werken en denken, motiverende gespreksvoering en ervarend leren.

De-Bruggen maakt gebruik van verschillende methodieken om de individuele doelstellingen van onze cliënten te bereiken. Doordat wij ons niet richten op één specifieke doelgroep, richten wij ons ook niet op één specifieke methodiek. Ze kunnen we voor iedere cliënt maatwerk organiseren en blijven wij flexibel in onze werkwijze. De methodieken waar wij aspecten uit hanteren zijn de volgende:

Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

Het 4-staps leerproces – in het proces van aanleren van nieuwe vaardigheden, of het afleren van gewoontes, gaan mensen door verschillende fases. Het is van belang dat de professional dit inziet en uitdraagt.

De logische niveaus – dit verandermodel geeft inzicht in de verschillende niveaus van verandering. De professional dient zich te realiseren dat deze niveaus met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld: door iemand van omgeving te laten veranderen, zal zijn gedrag niet veranderen. Echter, door verandering te bewerkstelligen in iemands waarden, overtuigingen en vaardigheden, kan je wél gedragsverandering bereiken.

Rapport maken – dit is gericht op de houding die de medewerker heeft ten opzichte van de cliënt. Het is de basis van de communicatie. In de praktijk houdt dit in dat we oprechte aandacht en respect hebben voor onze cliënten. Ook zijn we gericht op afstemming. De-Bruggen is ervan overtuigd dat we enkel doelen kunnen bereiken door met de cliënt samen te werken. Door iemand met respect en oprechte aandacht te benaderen, is vaak de menselijke reactie dat je dit ook terug ontvangt. Dit is essentieel voor een vruchtbare samenwerkingsrelatie.

Oplossingsgericht werken

We hanteren enkele speerpunten die volgens ons van groot belang zijn om de gestelde doelen te kunnen halen. Te denken valt aan de acht-stappen-dans: positieve benaderingswijze, focussen op de mogelijkheden van de cliënt, complimenten geven, schaalvragen stellen, toekomstgerichtheid etc. Door deze vaardigheden actief in te zetten is De-Bruggen van mening dat dit de samenwerking met de cliënt ten goede komt. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en de motivatie groeit. Dit zijn essentiële basisvoorwaarden om door- en uitstroom uit het Beschermd Wonen te kunnen bewerkstelligen.

De-Bruggen werkt bovendien vanuit de wens van de cliënt en heeft de visie dat elke cliënt zelf mogelijkheden heeft voor het vinden van de oplossingen op problemen. Door de oplossingen door de cliënt zelf te laten vinden ontstaat er een grotere intrinsieke motivatie en is de kans van slagen van het begeleidingstraject groter.

Motiverende gespreksvoering

Een empathische motiverende houding van de hulpverlener staat hierin centraal. De-Bruggen werkt in het vrijwillig kader en wil cliënten actief betrekken bij hun eigen begeleidingstraject. Het motiveren tot verandering is vooral belangrijk om in te zetten als de cliënt gedrag laat zien waaruit het lijkt alsof hij niet wil veranderen.

Eigen kracht

Eigen kracht betekent dat de cliënt de eigen regie houdt over zijn leven en begeleidingstraject. De medewerkers van De-Bruggen onderzoeken samen met de cliënt en diens netwerk wat er mogelijk is voor de cliënt en waar het netwerk kan inspringen. De professionele hulpverlening is dan gericht op het inzetten van eigen kracht, inzetten en samenwerken met het netwerk en het maken van een eigen ontwikkeling.

Ervarend leren

Ervarend leren deelt het leerproces in vijf stappen, namelijk: Ten eerste “doen”, ten tweede “terugblikken/overdenken”, ten derde “formuleren van essentiële aspecten”, ten vierde “alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen” en ten laatste “uitproberen”. Door het leerproces in stukjes te delen wordt het voor de cliënt en de hulpverlener overzichtelijk waar er moeilijkheden ervaren wordt en wat de cliënt zou helpen om de volledige vijf stappen positief te doorlopen.

Dhr. E.J.M.. Coenen, algemeen directeur en tevens oprichter van De-Bruggen, is zeer bekend met de verschillende methodieken. Hij zet zich intensief in om deze kennis over te brengen naar de medewerkers en richt zich op grote schaal op deskundigheidsbevordering met bovengenoemde methodieken als leidraad.